Všeobecné obchodné podmienky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.linda-kociky.sk, medzi spoločnosťou Michal Zboniak - Linda Požiarna 1637/1 Púchov 020 01, IČO 33481351, DIČ 1022113092, (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

1. Všeobecné ustanovenia.

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa: Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho...v znení neskorších predpisov.
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Michal Zboniak - Linda. Požiarna 1637/1 Púchov 020 01, IČO 33481351, zapísaná v Ž.R. vedenom Obvodný úrad Púchov. Živnostenské oddelenie, Oddiel: Žo 808/1993/Zá, DIČ: SK 1022113092 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.
Dostupnosť tovaru je vyznačená pri každom tovare v položke "Dostupnosť" a bude kupujúcemu potvrdená na základe otázky kupujúceho.
Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka).

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem: E-mailovou správou kupujúceho zaslaného predávajúcemu, kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.
Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie označené ako "Potvrdenie objednávky", o akceptovaní objednávky formou e - mailu, alebo telefonicky.
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky.
Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje: dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu, názov a cenu tovaru, cenu prepravy, adresu miesta doručenia tovaru, spolu s menom kontaktnej osoby, podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho.

Predávajúci je povinný:
Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
Odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, záručný list a daňový doklad (faktúru).
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho.

Kupujúci je povinný:
Prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
Potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby,
Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky.

Predávajúci je povinný:
Objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, ak nie je termín dodania špecifikovaný.
Pri jednotlivých produktoch platí, že objednaný tovar bude dodaný najneskôr do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať termín zvolený kupujúcim pri objednávke v časti "Spôsob doručenia".
Kupujúci je povinný
Prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí i o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a neporušenosť obalu hneď po doručení.
Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom.
V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam tzv. "Škodový protokol".
Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky.
Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti celú zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

6. Kúpna cena.

Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
Predávajúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.
Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

8. Osobné údaje a ich ochrana.

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho.
Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
Ak je kupujúci fyzickou osobou ( nie je podnikateľ ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Ak je kupujúci právnickou osobou, alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla firmy vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje.
Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Údaje o nákupoch kupujúceho ( sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne ) sú ukladané v bezpečnej databáze.
Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e - mailu predávajúcemu, alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky).

Predávajúci:

Je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru.
Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu celú už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.

Kupujúci:

Je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS, alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu.
Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred bezhotovostným prevodom, predávajúci mu vráti celú zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
Pokiaľ sa predávajúci nedohodne so spotrebiteľom na inom spôsobe platby, všetky platby, ktoré boli prijaté od spotrebiteľa, budú vrátené rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. - Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
Kupujúci odošle predávajúcemu e-mail, alebo list s nasledovným znením:
"Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň. mesiac. rok) č.(číslo objednávky), požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. ( správne číslo účtu )".
Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
Kupujúci odošle tovar predávajúcemu, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe ( faktúrou ).
Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijme!
Predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu sumu spolu s nákladmi na dopravu od predávajúceho ku kupujúcemu prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy, alebo pri "predaji tovaru" ( 9 ods.5 ) až po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.

10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ...
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke://www.mhsr.sk/); Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Záverečné ustanovenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a im porozumel.

V Púchove, dňa 22.05.2018


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop