Kategórie

Výrobcovia / značky

Dodávatelia

Odber noviniek

Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovanú slušieb na diaľku...
Reklamačné oddelenie:  Zboniak Michal, e-mail: zboniak@linda-kociky.sk;  tel. č: 0905 / 497 955.
 2. Prebratie zásielky zákazníkom
Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť dopravca.
Pred prebratím zásielky od kuriéra  zákazník je povinný zistiť, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky musí zákazník spísať za pracovníka kuriérskej služby  "zápis o poškodení", následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je poškodený dopravou. O takomto poškodení je zákazník povinný okamžite informovať dopravcu aj predávajúceho, aby predávajúci mohol túto situáciu následne riešiť s kuriérskou službou.
 3. Dĺžka záruky
Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že je tovar ponúkaný v nižšej cene (v akcii) a vykazuje závadu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a záručná doba sa na túto závadu nevzťahuje.
4. Záručné podmienky
Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, preťažovaním, nesprávnou manipuláciu a skladovaním. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie satiež nepovažuje za vadu.
5. Postup v prípade reklamácie
V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledovne:
Zákazník si uplatní reklamáciu u predávajúceho a to bez zbytočného odkladu. K posúdeniu reklamácie je zákazník povinný zaslať chybný výrobok (po dohode len chybnú časť) na adresu predávajúceho spolu s dokladom o kúpe ( faktúra), záručným listom a s popisom reklamácie na reklamačnom formulári ( použite Reklamačný formulár v odstavci 7 ).
6. Spôsob vybavenia reklamácie
V prípade zistenia výrobnej chyby bude táto bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo pri nemožnosti odstránenia chyby bude  vrátená peňažná čiastka za tovar spolu so sumou za poštovné a balné.
7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ... Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
8. Reklamačný formulár
 
 
Reklamačný formulár Baby shop Linda.
Adresa  predávajúceho: 
Reklamačné konanie môže byť začaté až po vyplnení  tohto reklamačného lístka.  
Tovar zaslaný bez, alebo s nevyplneným reklamačným lístkom bude vrátený zákazníkovi  na jeho náklady.
Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku. Takýto tovar nebude prevzatý.
K reklamácii je potrebné uviesť  presný popis závady, alebo poruchy. Rubriky označené* prosím vyplňte.
Michal Zboniak Linda
Požiarna 1637/1
020 01 Púchov
Tel: 0905 497 955
IČO 33 481 351
DIČ 1022113092
 
Vec: Reklamácia tovaru
 
Meno a priezvisko*  .....................................................................................................................................
Ulica, číslo domu* ........................................................................................................................................
Mesto*  .........................................................................................................................................................
PSČ* ....................................................................... .....................................................................................
Telefónne číslo* ..........................................................................................................................................
E-mail*............................................................................................................................................................                                                                              
Predmet reklamácie*  ...............................................................................................................................
Názov  výrobku* ...........................................................................................................................................
Kód výrobku:  ...............................................................................................................................................
Dátum nákupu a číslo faktúry*..................................................................................................................
Popis závady*  ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................
Požadované riešenie reklamácie* ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 

 
 

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop